Skip to main content

Política de confidencialitat i protecció de dades

Entre: David Valle González, amb DNI 77121827K, a partir d’ara el responsable de Graficc Estudi Creatiu, amb domicili a Mataró, Barcelona, i el Client, en endavant referit com “El Titular de les Dades”.

Considerant que Graficc Estudi Creatiu es dedica a la prestació de serveis de disseny gràfic i web, i que per a la realització d’aquests serveis és necessari recopilar i processar certes dades personals proporcionades per El Titular de les Dades, les parts acorden el següent:

1. Objecte:
El present acord té per objecte garantir la confidencialitat i protecció de les dades personals recopilades per Graficc Estudi Creatiu, inclosos nom, adreça, DNI/CIF, contacte telefònic, contacte electrònic, i dades bancàries (en endavant, “Les Dades Personals”), utilitzats exclusivament per a finalitats de facturació, comunicació, i gestió dels serveis sol·licitats per El Titular de les Dades, tals com gestió de xarxes socials, servidors d’allotjament, i compra de dominis, entre altres.

2. Compromís de Confidencialitat:
Graficc Estudi Creatiu es compromet a mantenir en estricta confidencialitat Les Dades Personals, no revelant, transmetent, ni divulgant aquesta informació a tercers sense el consentiment explícit de El Titular de les Dades, excepte en aquells casos en què sigui requerit per llei.

3. Mesures de Seguretat:
Graficc Estudi Creatiu adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de Les Dades Personals, evitant-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, conforme al que estableix la legislació aplicable sobre protecció de dades.

4. Drets del Titular de les Dades:
El Titular de les Dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals recollides, mitjançant comunicació escrita dirigida a Graficc Estudi Creatiu a l’adreça anteriorment indicada o per correu electrònic a hello@graficc.com.

5. Exclusió de Responsabilitat per Contrasenyes i Accessos:
El Titular de les Dades reconeix i accepta que, com a part de la prestació de serveis relacionats amb la gestió de xarxes socials, servidors d’allotjament, i compra de dominis, Graficc Estudi Creatiu requerirà accés a perfils socials o aplicacions de gestió digitals propietat de El Titular de les Dades. En aquest sentit, El Titular de les Dades es compromet a proporcionar a Graficc Estudi Creatiu les contrasenyes i credencials necessàries per a tal accés.

El Titular de les Dades també reconeix que algunes plataformes o serveis digitals poden obligar al canvi de contrasenyes o credencials d’accés a intervals regulars o sota certes condicions, essent això aliè al control de Graficc Estudi Creatiu. Per tant, Graficc Estudi Creatiu no es farà responsable de:

  1. La pèrdua, compromís o necessitat d’actualització de contrasenyes o credencials d’accés degut a polítiques externes imposades per proveïdors de serveis o plataformes digitals.
  2. Interrupcions o limitacions en la prestació de serveis atribuïbles a la falta d’actualització o canvi de contrasenyes o credencials d’accés per part de El Titular de les Dades.

El Titular de les Dades es compromet a notificar a Graficc Estudi Creatiu de manera immediata respecte a qualsevol canvi en les contrasenyes o credencials d’accés que pugui afectar la prestació dels serveis contractats. Graficc Estudi Creatiu, per la seva part, es compromet a mantenir la confidencialitat i seguretat de totes les contrasenyes i credencials d’accés proporcionades per El Titular de les Dades.

6. Accés de Col·laboradors Externs a Dades de Clients:
Ocasionalment, en virtut de la prestació de certs serveis, es reconeix la necessitat que certs col·laboradors externs tinguin accés a dades i informació confidencial dels clients de Graficc Estudi Creatiu. Aquest accés serà concedit exclusivament per a finalitats de gestió interna i per facilitar el lliurament del servei acordat. Els col·laboradors externs estaran subjectes als següents termes:

  1. Limitació d’Accés: L’accés a les dades confidencials dels clients es limitarà estrictament al necessari per a l’execució de les tasques de gestió relacionades amb la prestació del servei pactat.
  2. Obligacions de Confidencialitat: Tots els col·laboradors externs que accedeixin a les dades confidencials dels clients es comprometen a no divulgar, distribuir ni usar la informació per a finalitats diferents a les estrictament relacionades amb la prestació del servei acordat.
  3. Seguretat de la Informació: Graficc Estudi Creatiu assegurarà que s’implementin mesures de seguretat adequades per protegir la confidencialitat i la integritat de les dades dels clients. Això inclou, però no es limita a, la utilització de tecnologies de xifrat, controls d’accés i protocols de seguretat de la informació.

7. Vigència i Terminació:
El present escrit tindrà una vigència indefinida, podent ser rescindit per qualsevol de les parts mitjançant notificació escrita.

8. Acceptació de l’acord:
Acceptant el pressupost on s’indica l’enllaç a Termes i condicions, es considera llegit i acceptat aquest acord de Confidencialitat i Protecció de Dades.