Termes i condicions

Posi’s en contacte amb nosaltres a hello@graficc.com si té alguna pregunta respecte a la nostra política de Termes i Condicions.

Definicions:
 • L’empresa:
  Graficc – Estudi Creatiu
 • El client:
  La persona física o jurídica que rep els serveis de l’empresa.
 • Material de treball:
  Textos, imatges, vídeos, gràfics i qualsevol material necessari que l’empresa sol·liciti a el client per dur a terme el projecte.
Acceptació d’aquests termes i condicions

Aquests termes i condicions estan a la vista al peu de pàgina, així com accessibles en tot moment des del web de l’empresa, i el client ha de llegir-los amb atenció. Des del moment en què el client accepta un pressupost de l’empresa, accepta que ha llegit i acceptat aquests termes i condicions, sense necessitat d’haver-los signat, atès que l’enllaç a aquests termes apareix a tots els pressupostos.

L’empresa es reserva el dret d’afegir, eliminar o modificar qualsevol disposició d’aquests termes i condicions en qualsevol moment i sense previ avís. La no recepció de notificació d’un canvi en aquests termes i condicions no invalida aquest canvi.

Pagament de serveis a l’empresa

El preu dels serveis prestats per l’empresa està definit en el pressupost que el client rep. Els pressupostos emesos per l’empresa son vàlids per un període de 30 dies llevat que aquesta indiqui el contrari. Després d’aquest període, l’empresa es reserva el dret d’alterar el pressupost pels mateixos serveis.

L’empresa es reserva el dret d’alterar el pressupost si el client proposa algun tipus de canvi o per causes que estimi oportunes, i en qualsevol cas, un pressupost no té cap valor contractual fins que l’empresa i el client formalitzin l’inici de el projecte per mitjà del pagament de la primera factura.

Llevat que s’acordi una altra cosa amb el client, l’empresa cobrarà per avançat un 50% de el preu total del projecte encarregat pel client, llevat que s’especifiqui el contrari. El 50% restant, el client ho abonarà a la fi de el projecte. L’empresa no començarà cap projecte fins que el client hagi abonat el 50% inicial ni lliurarà els arxius de cap projecte fins que hagi rebut el pagament del 50% final.

El pagament dels serveis es realitzarà única i exclusivament pels següents mitjans:

a) Formulari online de pagament
Mitjançant el següent enllaç: https://graficc.com/pay

b) Transferència bancària
De la qual el client enviarà el seu justificant a l’empresa per email.

c) Pagament-factura online
Mitjançant un enllaç de pagament que se li enviarà al client i es cobrarà per la plataforma Stripe.

Qualitat dels serveis i terminis de lliurament

L’empresa s’obliga a prestar els serveis pels quals se la contracta, amb el major esforç i cura possible, atenent en tot moment a les pràctiques professionals del ram i amb estricte afecció a l’ètica i a les metes que s’exigeixen, observant en tot moment les lleis i reglaments que regulen aquest exercici. L’empresa ha d’acordar amb el client els terminis de lliurament abans de l’acceptació del pressupost, i es compromet a respectar-los.

D’altra banda, l’empresa no serà responsable davant el client de danys i perjudicis, incompliments, obligacions o passius que puguin originar-se per cas fortuït o causes de força major que estiguessin fora del seu control, com ara vagues, procediments administratius, aturades, concursos mercantils, guerres, sabotatges, “hacking”, “cracking” “phishing”, “mining”, falles tecnològiques, disposicions oficials, alteracions públiques, inundacions, i manifestacions de la naturalesa o del clima (com ara neu, pluja, calamarsa, vent, llamps, etc.). L’empresa ha de prendre les mesures necessàries per evitar de la millor manera possible que es demorin els terminis previstos per al lliurament del projecte.

Per la seva banda, el client es compromet a aportar el material de treball en el moment de fer el pagament inicial amb el 50% de l’import total del projecte per avançat.

Resposta per part del client

Absència de resposta:
L’empresa és un negoci que, per ser competitiu, necessita ser eficient. Per aconseguir-ho, s’ha d’assegurar que els projectes programats es duguin a terme dins dels terminis previstos. De vegades l’empresa fins i tot pot haver de rebutjar peticions de pressupost i projectes per assegurar-se que els projectes en marxa es lliuren en els terminis acordats.

Si a l’inici del projecte el client s’ha compromès amb l’empresa a aportar el material de treball i triga més de dues setmanes des de la data en fer-ho, l’empresa es reserva el dret de tancar el projecte i no retornar l’import de la transferència inicial del 50% de l’import total.

Excés de resposta:
El client accepta que l’empresa té diversos projectes en marxa i per tant no pot proporcionar-li un feedback continuat més enllà de les necessitats concretes que puguin sorgir durant el projecte.

D’altra banda, el client accepta que, per ser competitiva en preus i qualitat, l’empresa no pot reunir-se de forma presencial llevat que el pressupost inclogui reunions o acordi el contrari amb el client. L’empresa prioritza com a via de comunicació amb el client els emails. Si el client requereix alguna reunió addicional a la meitat de el projecte, l’empresa es reserva el dret d’ampliar el pressupost per incloure el temps invertit en la trobada, o canviar-la per una trucada de vídeo o semblant, que també s’inclouria en el pressupost final, si no li és possible assistir per qüestions d’agenda.

Naturalesa del contrate i cancel·lació

Ambdues parts convenen que el contracte és de naturalesa estrictament mercantil, pel que no existeix relació laboral entre elles, ni entre el client i el personal que, si escau, l’empresa assigni perquè dugui a terme la prestació dels serveis contractats.

El contracte té durada igual al temps que duri el projecte, en el benentès que qualsevol de les parts podrà donar-lo per acabat mitjançant previ avís per escrit, amb un mínim de dues setmanes d’antelació.

En cas de manca de pagament per part de client durant un projecte, l’empresa podrà cancel·lar o suspendre immediatament el servei, la qual cosa no eximeix de cap manera a el client del compromís de pagament adquirit en el contracte corresponent al seu projecte. L’empresa emetrà una factura per l’import de la feina feta fins a la data de la notificació, que haurà de ser abonada pel client abans de final del mateix mes.

Subscripcions a serveis de l’empresa

L’empresa proveeix diversos paquets de subscripcions digitals dins l’entorn web. És responsabilitat de l’empresa informar el client sobre els cicles de facturació i les quotes, així com el producte al qual el client s’està subscrivint.

Condicions de subscripció
Les subscripcions comencen quan es processa el pagament inicial, i es renoven automàticament segons el seu cicle (mensual o anual), sense cap avís al respecte. El client autoritza a emmagatzemar els seus mètodes de pagament i a carregar automàticament en ells tots els cicles de facturació, fins que el client procedeixi a la seva cancel·lació. L’empresa cobrarà automàticament la tarifa vigent en aquell moment per al seu pla, més els impostos aplicables durant tots els cicles de facturació, fins que el client procedeixi a la seva cancel·lació.

Si l’empresa fracassa en el seu intent de cobrament mitjançant el mètode de pagament principal del client, aquesta li notificarà fins a quatre vegades en el transcurs de 3 setmanes, i li proporcionarà les eines necessàries per actualitzar les seves dades de targeta mitjançant el portal de clients: (https://graficc.com/clientes). Si el client no pren accions per proporcionar un mètode de pagament alternatiu, o si tots els mètodes de pagament del seu compte fallen, l’empresa podrà suspendre immediatament la subscripció associada a client.

Condicions de cancel·lació
El client pot cancel·lar la seva subscripció en qualsevol moment a través de la pàgina de contacte de l’empresa o mitjançant els principals canals de comunicació i suport.

Les cancel·lacions en subscripcions que excedeixen el seu període de prova no seran reemborsables i el servei continuarà fins al final del període de facturació.

Manteniment de serveis digitals

L’empresa disposa dels materials de disseny i coneixements per crear, desenvolupar i idear eines de visibilitat a Internet, així com pàgines web, landing pages, eCommerce, etc.

L’empresa no es responsabilitza de:

 • L’ús posterior que el client final pugui donar a aquesta eina, ja que pot estar subjecta a contínues actualitzacions tant a gestors de contingut (CMS WordPress), plugins, o tecnologies de gestió de bases de dades.
 • El control dels plugins instal·lats, o empreses de tercers que proporcionin funcionalitats extra a la pàgina web.
 • El control sobre els serveis de passarel·la de pagament (TPV) que proporciona el banc. Si bé l’empresa facilita la primera instal·lació i la intergració del servei, no es responsabilitza dels canvis a posteriori, així com bloquejos administratius que el client pugui tenir amb el banc.
Gestió de comptes

El client té llibertat absoluta per accedir i gestionar les dades del seu compte de pagament a través del portal de clients (https://graficc.com/clientes). Entre les opcions disponibles, el client podrà:

 • Verificar l’estat actual del seu compte.
 • Actualitzar les seves dades de tarja bancària.
 • Veure les subscripcions en curs contractades.
 • Descarregar factures.

El client pot procedir a l’accés i generar el seu codi de verificació en qualsevol moment. Un cop verificada l’adreça de correu electrònic, el client rep un codi de verificació i pot procedir a la visualització de les seves dades.

El client ha de mantenir el caràcter confidencial i reservat de les seves credencials a fi d’evitar qualsevol ús d’elles per tercers. El client, per tant, serà l’únic responsable de totes les activitats associades amb l’ús del seu compte i accés.

Confidencialitat

El client s’obliga a conservar en forma confidencial qualsevol dada o informació relativa a l’empresa que arribi al seu coneixement amb motiu de la prestació dels serveis professionals matèria del seu contracte, fins transcorreguts tres anys de la data en què es doni per acabat, per qualsevol causa o motiu. Per tant, durant i després d’acabada la relació professional, haurà d’abstenir i per tant estarà prohibida, directament o indirectament, en forma enunciativa i limitadora:

 • Transferir o permetre la transferència de qualsevol informació que sigui classificada confidencial a les finalitats de l’empresa, a qualsevol persona, firma o organització que no estigués autoritzada per escrit.
 • Transmetre o permetre la transferència de qualsevol projecte, informació, disseny o procediment propietat de l’empresa, a l’igual que noms de clients, proveïdors, estratègies de fixació de preus o de licitacions, contractes amb clients, informació o pràctiques de personal, organitzacions o companyies amb les que l’empresa tingui relació comercial.
 • Transferir o permetre la transferència de qualsevol informació, tecnologia, procediments tècnics, tecnològics, de disseny o execució que generalment no fossin conegudes fora de la companyia, o que fos designada com a propietat d’aquesta, i utilitzar qualsevol informació que els fos proporcionada per al desenvolupament de les seves activitats professionals, per a fins diferents d’aquests.