Skip to main content

Termes i condicions

Posi’s en contacte amb nosaltres a hello@graficc.com si té alguna pregunta respecte a la nostra política de Termes i condicions.

Definicions:
 • L’empresa: Graficc – Estudi Creatiu
 • El client: La persona física o jurídica que rep els serveis de l’empresa.
 • Material de treball: Textos, imatges, vídeos, gràfics i qualsevol material necessari que l’empresa sol·liciti al client per portar a terme el projecte.
Acceptació d’aquests termes i condicions

Aquests termes i condicions estan a la vista al peu de pàgina, així com accessibles en tot moment des de la web de l’empresa, i el client els ha de llegir amb atenció. Des del moment en que el client accepta un pressupost de l’empresa, accepta que ha llegit i acceptat aquests termes i condicions, sense haver-los signat, atès que l’enllaç a aquests termes apareix en tots els pressupostos.

L’empresa es reserva el dret d’afegir, eliminar o modificar qualsevol disposició d’aquests termes i condicions en qualsevol moment i sense avís previ. La no recepció de notificació d’un canvi en aquests termes i condicions no invalida aquest canvi.

Pagament de serveis a l’empresa

El preu dels serveis prestats per l’empresa està definit al pressupost que el client rep. Els pressupostos emesos per l’empresa són vàlids per un període de 30 dies tret que aquesta indiqui el contrari. Després d’aquest període, l’empresa es reserva el dret d’alterar el pressupost pels mateixos serveis.

L’empresa es reserva el dret d’alterar el pressupost si el client proposa algun tipus de canvi o per causes que consideri oportunes, i en qualsevol cas, un pressupost no té cap valor contractual fins que l’empresa i el client formalitzin l’inici del projecte per mitjà del pagament de la primera factura.

Tret que s’acordi una altra cosa amb el client, l’empresa cobrarà per endavant un 50% del preu total del projecte encarregat pel client tret que s’especifiqui el contrari. El 50% restant el client ho abonarà al final del projecte. L’empresa no començarà cap projecte fins que el client no hagi abonat el 50% inicial ni lliurarà els arxius de cap projecte fins que hagi rebut el pagament del 50% final. En finalitzar el projecte, fins que el client no hagi abonat el 100% de l’import acordat, els drets d’ús i explotació de qualsevol treball realitzat (pàgina web, logotip…) pertanyeran a l’empresa, fins i tot si els materials digitals es troben allotjats a servidors del client..

El pagament dels serveis es realitzarà única i exclusivament pels mitjans següents:

a) Transferència bancària
El justificant del qual el client enviarà a l’empresa per email.

b) Pagament-factura en línia
Mitjançant un enllaç de pagament que se us enviarà al client i es cobrarà per mitjà de la plataforma Stripe.

Qualitat dels serveis i terminis de lliurament

L’empresa s’obliga a prestar els serveis pels quals se la contracta, amb el màxim afany i cura possible, atenent en tot moment les pràctiques professionals del ram i amb estricte aferrament a l’ètica i les metes que s’exigeixen, observant en tot moment les lleis i els reglaments que regulen aquest exercici. L’empresa acordarà amb el client els terminis de lliurament abans de l’acceptació del pressupost i es compromet a respectar-los.

D’altra banda, l’empresa no serà responsable davant del client de danys i perjudicis, incompliments, obligacions o passius que es puguin originar per cas fortuït o causes de força major que estiguessin fora del seu control, tals com vagues, procediments administratius, aturades, concursos mercantils, guerres, sabotatges, hacking, cracking phishing, mining, falles tecnològiques, disposicions oficials, alteracions públiques, inundacions, huracans i manifestacions de la naturalesa o del clima (com neu, pluja, calamarsa, vent, raigs, etc.). L’empresa prendrà les mesures necessàries per evitar de la millor manera possible que es demorin els terminis previstos per al lliurament del projecte.

Per la seva part, el client es compromet a aportar el material de treball a l’hora de fer el pagament inicial amb el 50% del preu total del projecte per avançat.

Resposta per part del client

Absència de resposta:
L’empresa és un negoci que per ser competitiu necessita ser eficient. Per aconseguir-ho, cal assegurar que els projectes programats es duguin a terme dins dels terminis previstos. De vegades l’empresa fins i tot pot haver de rebutjar peticions de pressupost i projectes per assegurar-se que els projectes en marxa es lliuren en els terminis acordats.

Si a l’inici del projecte el client s’ha compromès amb l’empresa a aportar el material de treball i triga més de dues setmanes des de la data a fer-ho, l’empresa es reserva el dret de tancar el projecte i no retornar l’import de la transferència inicial del 50% de l’import total.

Excés de resposta:
El client accepta que l’empresa té diversos projectes en marxa i per tant no li pot proporcionar un feedback continuat més enllà de les necessitats concretes que puguin sorgir durant el projecte.

D’altra banda, el client accepta que, per ser competitiva en preus i qualitat, l’empresa no es pot reunir de forma presencial tret que el pressupost inclogui reunions o acordi el contrari amb el client. L’empresa prioritza com a via de comunicació amb el client els correus electrònics. Si el client requereix alguna reunió addicional a la meitat del projecte, l’empresa es reserva el dret d’ampliar el pressupost per incloure el temps invertit a la trobada o canviar-la per una trucada de vídeo o similar, que també s’inclouria al pressupost final, si no us fos possible assistir per qüestions d’agenda.

Nombre i termini de canvis permesos:
Entenem que els clients poden tenir ajustos i revisions en el procés de disseny. No obstant això, per garantir una gestió eficient dels projectes i mantenir la qualitat del treball, establim límits clars quant a la quantitat de canvis permesos i el termini per sol·licitar-los.

Per a projectes de disseny com marques, logotips, dissenys de publicacions per a xarxes socials, etc., es permeten fins a un màxim de 3 canvis o revisions. Aquests canvis han de sol·licitar-se dins de les 2 setmanes posteriors a l’entrega del disseny inicial.

En el cas de pàgines web, també es permeten fins a 3 canvis o revisions, però el termini per sol·licitar-los s’estén fins al primer mes després de l’entrega del lloc web.

És important que el client revisi acuradament els lliurables i sol·liciti els canvis dins dels terminis especificats. Un cop superat el límit de canvis permesos o el termini establert, qualsevol canvi addicional comportarà costos addicionals.

Naturalesa del contracte i cancel·lació

Ambdues parts convenen que el contracte és de naturalesa estrictament mercantil, per la qual cosa no hi ha cap relació laboral entre elles, ni entre el client i el personal que, si s’escau, l’empresa assigni perquè dugui a terme la prestació dels serveis contractats.

El contracte té durada igual al mateix temps que duri el projecte, en l’entès que qualsevol de les parts podrà donar-lo per acabat mitjançant avís previ per escrit, amb un mínim de dues setmanes de bestreta.

En cas de manca de pagament per part del client durant un projecte, l’empresa podrà cancel·lar o suspendre immediatament el servei, la qual cosa no eximeix de cap manera el client del compromís de pagament adquirit al contracte corresponent al seu projecte. L’empresa emetrà una factura per l’import de la feina feta fins a la data de la notificació que haurà de ser abonada pel client abans de final del mateix mes.

Subscripcions a serveis de l’empresa

L’empresa proveeix diversos paquets de subscripcions digitals a l’entorn web. És responsabilitat de l’empresa informar el client sobre els cicles de facturació i les quotes, així com el producte a què el client s’està subscrivint.

Condicions de subscripció
Les subscripcions comencen quan es processa el pagament inicial, i es renoven automàticament segons el seu cicle (mensual o anual) sense cap avís sobre això. El client autoritza a emmagatzemar els seus mètodes de pagament ia carregar-hi automàticament tots els cicles de facturació, fins que el client procedeix a cancel·lar-lo. L’empresa cobrarà automàticament la tarifa vigent en aquell moment pel seu pla, més els impostos aplicables durant tots els cicles de facturació, fins que el client procedisca a la cancel·lació.

Si l’empresa fracassa en el seu intent de cobrament mitjançant el mètode de pagament principal del client, aquesta us notificarà fins a quatre vegades en el transcurs de 3 setmanes, i us proporcionarà les eines necessàries per actualitzar les vostres dades de targeta mitjançant el Portal de Clients. Si el client no pren accions per solucionar un mètode de pagament alternatiu, o si tots els mètodes de pagament del vostre compte fallen, l’empresa podrà suspendre immediatament la subscripció associada al client.

Condicions de cancel·lació
El client pot cancel·lar la vostra subscripció en qualsevol moment a través de la pàgina de contacte de l’empresa o mitjançant els principals canals de comunicació i suport.

Les cancel·lacions en subscripcions que excedeixen el període de prova no seran reemborsables i el servei continuarà fins al final del període de facturació.

Manteniment de serveis digitals

L’empresa disposa dels materials de disseny i coneixements per crear, desenvolupar i idear eines de visibilitat a Internet, així com pàgines web, landing pages, eCommerce, etc.

L’empresa no es responsabilitza de:

 • L’ús posterior que el client final pugui donar-li a aquesta eina, ja que pot estar subjecta a contínues actualitzacions tant a gestors de contingut (CMS WordPress), plugins, o tecnologies de gestió de bases de dades.
 • El control dels connectors instal·lats, o empreses de tercers que proporcionin funcionalitats extra a la pàgina web.
 • El control sobre els serveis de passarel·la de pagament (TPV) que proporciona el banc. Tot i que l’empresa facilita la primera instal·lació i integració del servei, no es responsabilitza dels canvis a posteriori, així com bloquejos administratius que el client pugui tenir amb el banc.
Gestió de comptes

El client té llibertat absoluta per accedir i gestionar les dades del compte de pagament a través del Portal de Clients. Entre les opcions disponibles, el client podrà:

 • Verificar l’estat actual del vostre compte
 • Actualitzar les vostres dades de targeta
 • Veure les subscripcions en curs contractades
 • Descarregar factures

El client pot accedir a aquest servei en qualsevol moment. Un cop verifica l’adreça de correu electrònic, el client rep un codi de verificació i pot visualitzar les seves dades.

El client ha de mantenir el caràcter confidencial i reservat de les seves credencials per tal d’evitar qualsevol ús per tercers. El client per tant serà l’únic responsable de totes les activitats associades amb l’ús del vostre compte i accés.

Confidencialitat

El client s’obliga a conservar de manera confidencial qualsevol dada o informació relativa a l’empresa que arribi al vostre coneixement amb motiu de la prestació dels serveis professionals matèria del vostre contracte, encara transcorreguts tres anys de la data en què es doni per acabat, per qualsevol causa o motiu, per tant, durant i després d’acabada la relació professional, caldrà abstenir-se i per tant estarà prohibida, directament o indirectament, en forma enunciativa i limitativa de:

 • Transferir o permetre la transferència de qualsevol informació que sigui classificada confidencial a les finalitats de l’empresa, a qualsevol persona, signatura o organització que no estigués autoritzat per escrit.
 • Transmetre o permetre la transferència de qualsevol projecte, informació, disseny o procediment propietat de l’empresa, igual que el nom de clients, proveïdors, estratègies de fixació de preus o de licitacions, contractes amb clients, informació o pràctiques del personal, organitzacions o companyies amb què tingui relació comercial l’empresa.
 • Transferir o permetre la transferència de qualsevol informació, tecnologia, procediments tècnics, tecnològics, de disseny o execució que generalment no fossin conegudes fora de la companyia o que fos designada com a propietat d’aquesta i utilitzar qualsevol informació que els fos proporcionada per al desenvolupament dels seus activitats professionals, per a fins diferents a aquests.